مسعود مکاری

مسعود مکاری مدیرعامل کانون شد

مسعود مکاری مدیرعامل کانون شد
مسعود مکاری کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه تهران، مدیرعامل کانون دانشجویان و فارغ التحصیلان قهرود شد.

پس از رای گیری هیئت امنا کانون، مسعود مکاری موفق به کسب بیشترین آرا برای این سمت شد.  در ابتدای این جلسه کاندیدها هر یک در رابطه با سوابق، اهداف و برنامه های خود صحبت کردند و سپس رای گیری انجام شد. مکاری به مدت دوسال مدیر عامل کانون دانشجویان و فارغ التحصیلان قهرود خواهد بود.